GREEN FOR GENERATIONS

(NL)

GREEN FOR GENERATIONS DUURZAAMHEID

GREEN FOR GENERATIONS 3

GREEN FOR GENERATIONS

Wij zijn een familiebedrijf. Al generaties lang dragen wij langetermijndenken en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. En dat geldt ook voor het thema «duurzaamheid». Ons doel is duidelijk: wij willen maatschappelijke voordelen, ecologie en economie zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en zo ook toekomstige generaties beschermen. Dat weerspiegelt zich in ons motto «Green for Generations».

Onze focus:

04 06 07 08 11

Wij ontwikkelen glas dat het energieverbruik van gebouwen doet dalen

Wij produceren ons glas met steeds minder energie

Wij ondersteunen onze klanten bij de constructie van duurzame gebouwen

Wij doen er alles aan om het milieu schoon te houden en te beschermen

Roadmap Glas Trösch Ons actieplan voor CO2-neutraliteit

« Onze ontwikkeling mag dan wel heel dynamisch zijn, maar onze benadering van duurzaamheid blijft altijd even consequent. »

4 GREEN FOR GENERATIONS

WIJ ZETTEN IN OP DUURZAME PRODUCTEN

Heel wat energie winnen Wij staan niet enkel voor glasoplossingen die het gebruik van hulpbronnen verminderen. Wij ontwikkelen ook oplos singen die energie winnen. Het beste voorbeeld hiervan is onze SWISSPANEL SOLAR, die kleur brengt in het anders eerder monotone aanzicht van zonnepanelen. Met behulp van een speciaal procedé kunnen individueel ontworpen beeldmotieven op het glas aan de voorzijde van de modules worden gedrukt, zonder hun efficiëntie noemenswaardig te beïnvloeden.

Positieve energiebalans De productie van glas is energie-intensief. Maar als het glas eenmaal in een gebouw is geplaatst, is het energiebe sparingspotentieel zo hoog dat de productiekosten al snel teruggewonnen zijn. Ons glas vermindert niet enkel het energieverbruik in het koude seizoen. In tijden van toenemende hitte is warmte-iso latie in de zomer ook een van de belangrijke eigenschappen. Zo zorgt ons zonregulerend glas ook bij hoge buitentem peraturen voor comfort binnenshuis, en maakt het aircon ditioningsystemen minder noodzakelijk of zelfs helemaal overbodig. Met ons speciaal glas SILVERSTAR CONTROL kan de inval van zonlicht zelfs op afstand worden gecontroleerd door middel van een jaloezie die in de ruimte tussen de rui ten geïntegreerd is, en kan zo de toevoer van daglicht en dus energie individueel worden geregeld. Onze passie ligt al meer dan 100 jaar lang bij het materiaal glas. Glas is immers niet enkel mooi en tijdloos, maar ook uitermate milieuvrien delijk. Want glas is een natuurlijk materiaal: de grondstoffen ervan, zoals kwartszand, soda of dolomiet, zijn als basismateriaal op aarde voorhanden.

« Wij zijn ervan overtuigd dat ieder individu bij ons een groot verschil kan maken. Zo blijven wij ook in de toekomst ‹Green for Generations›. »

GREEN FOR GENERATIONS 5

Energiebalans: onze producten betalen zichzelf al snel terug

Voor de productie van circa 30 m 2 driedubbel geïsoleerd glas is circa 8000 kWh vereist. Reeds vanaf het tweede jaar* is de energiebalans positief.

140 000 kWh

Positieve energiebalans na 2 jaar

100 000 kWh

60 000 kWh

20 000 kWh

0

–20 000 kWh

12.

8.

30. jaar

6.

0

2.

4.

10.

14.

16.

18.

20.

22.

24.

26.

28.

Ons isolerend glas bespaart veel energie – en dus ook CO 2

Uitgaande van een gemiddelde levensduur van ongeveer 30 jaar is de energiebalans van ons raam- en gevelglas duidelijk positief. Uitgangssituatie Referentie-eengezinswoning* uit 1975 met oud dubbel isolatieglas en verwarming op stookolie. 30 m² dubbel geïsoleerd glas: U g -waarde 2,9 W/m 2 K

Besparing met 30 m 2 driedubbel geïsoleerd glas: U

g -waarde 0,6 W/m

2 K

–1 500 kg

–570 l

–5 100 kWh

per jaar

–17 100 l

–45 000 kg

–153 000 kWh

na 30 jaar

*Ga voor details van de berekeningen en opmerkingen naar: www.glastroesch.com/calculation

6 GREEN FOR GENERATIONS

WIJ PRODUCEREN EFFICIËNT

De productie van vlakglas is een energie-intensief proces. Daarom doen wij al decennialang ons best om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Energieterugwinning Wij dekken ongeveer een kwart van onze elektriciteitsbehoeften in de floatglasfabrieken door energiete rugwinning. Bij alle andere soorten energie zorgen wij

ISO-certificeringen Wij laten ons door onafhankelijke instellingen controleren en certifi ceren. Daartoe behoren de internationale normen ISO 14001 en ISO 50001 (energie management). Bovendien hebben wij ons er voor het Zwitserse Energieagentschap vrijwillig toe verplicht onze CO 2 -uitstoot voortdurend te verbeteren – helemaal in lijn met ons motto «Green for Generations».

ervoor dat de milieu-impact zo laag mogelijk blijft door te kiezen voor een optimale mix. Het in eigen beheer ontwikkelde ontwerp van onze smeltovens draagt er ook toe bij dat onze floatglasfabrieken tot de meest efficiënte en milieuvriendelijke ter wereld behoren.

Recyclingsysteem voor glasscherven Dankzij ons gepatenteerd recyclingsysteem voor glasscherven kunnen wij de behoefte aan grondstoffen nog verder verlagen.

Grondstoffen In onze floatglasfabrieken gebruiken wij vooral lokale grondstoffen om het transport tot een minimum te beperken.

GREEN FOR GENERATIONS 7

WIJ ZIJN UW PARTNER VOOR GROENE GEBOUWEN

Om klimaatvriendelijk bouwen te bevorderen, zijn wereldwijd certi ficatiesystemen ontwikkeld die ons in staat stellen om de duurzame kwaliteit van gebouwen te beoordelen en te vergelijken.

De individuele voetafdruk van bouwproducten speelt in alle systemen een belangrijke rol. De basis voor de berekening van de ecologische duurzaamheid wordt onder meer gevormd door de zogenaamde Environ mental Product Declarations (EPD) die wij voor ons basisglas ter beschikking stellen.

Gebouwcertificeringssystemen Of het nu gaat om de Minergie-standaard in Zwitserland, het keurmerk van het Duitse Instituut voor Duurzaam Bouwen, LEED in de VS of het oudste en meest gebruikte BREEAM- certificaat uit Groot-Brittannië: elk systeem heeft zijn eigen criterialijst met ecologische, economische en sociale as pecten, die op verschillende manieren worden gewogen en gebaseerd zijn op specifieke regelgeving uit verschillende landen. Wij helpen architecten, planners en aannemers om door het gebruik van onze glasoplossingen voor elk gewenst certificeringssysteem het beste resultaat te behalen.

8 GREEN FOR GENERATIONS

WIJ BESCHERMEN ONS MILIEU

Ons doel is duidelijk: Wij willen maatschappelijke voordelen, ecologie en economie zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en zo ook toekomstige generaties beschermen. Dat weerspiegelt zich in ons motto «Green for Generations».

Actieve afvalpreventie Concreet betekent dit voor ons dat wij afval op alle gebieden zoveel mogelijk vermijden en waar moge lijk ook recyclen.

Milieuvriendelijke logistiek Ook op logistiek vlak blijven wij onze ecologische voetafdruk

voortdurend verkleinen: ons eigen vrachtwagenpark bestaat enkel uit voertuigen met zuinige motoren en de nieuwste uitlaatgasfilters. Voorts schakelen wij ook over op vrachtwagens die op milieuvriendelijke brandstoffen rijden.

Productinnovaties Last but not least houden wij bij onze productinnovaties ook rekening met het milieu. Bijvoorbeeld bij BIRDPRO TECT. Wij hebben samen met het Zwit sers Ornithologisch Instituut Sempach het speciale glas ontwikkeld om botsingen

Milieubescherming Milieubescherming betekent bij ons ook dat wij de uitstoot tot een absoluut minimum beperken. Met elektrostatische vliegasfilters verminderen wij de uitstoot van fijnstof en

zwaveldioxide van onze floatglasfabrieken zelfs meer dan wettelijk vereist. Daarnaast reinigen wij onze uitlaatgassen al jarenlang met behulp van zogenaamde DeNOx-systemen.

van vogels effectief te voorkomen. En onze SILVERSTAR BIOELECTRIC is dé oplossing voor het groeiende aantal mensen met elektrogevoeligheid.

« Actieve milieubescherming vormt een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. »

GREEN FOR GENERATIONS 9

DUURZAAMHEID IN ALLE DOMEINEN

Wij zijn ons bewust van onze ecologische verantwoordelijkheid en zetten ons op alle niveaus in voor het thema «duurzaamheid». Dit geldt zowel op grote als op kleine schaal.

Cradle-to-Cradle Wij hebben een nieuw concept ontwikkeld voor onze beurspresentaties waar bij verpakking wordt vermeden, transport tot een minimum wordt beperkt en gebruik wordt gemaakt van recyclebare, gezonde materialen. Een groot gedeelte van de voor onze stand gebruikte onderdelen wordt meermaals opnieuw gebruikt. Waar mogelijk worden Cradle-to-Cradle-gecertificeerde onderdelen gebruikt.

Trainingsprogramma's Milieuvriendelijke innovaties zijn de drijvende kracht van ons succes. Wij zijn ons ervan bewust: wij kunnen dit alleen bereiken met gemotiveerde medewerkers die wij in hun ambities steunen. Bijvoorbeeld in onze Glas Trösch Academy of in het kader van onze trainingsprogramma's.

Float Honey In onze vestiging in Saksen-Anhalt hebben wij een project opgestart om de bijensterfte in de streek tegen te gaan. Op het bedrijfsterrein in Osterweddingen werden 15 bijenvolken gehuisvest. De imker zorgt voor de bijenkorven, verzamelt de honing en maakt die klaar – tot wel 350 kilo per jaar.

10 GREEN FOR GENERATIONS

DUURZAAMHEID – VERANKERD IN ONZE DOELSTELLINGEN

Wij staan voor traditie en innovatie Sinds onze oprichting in 1905 hebben wij ons ontwikkeld van een regionaal ambachtelijk bedrijf tot een toonaangevende, onafhankelijke Europese glasproducent en glasverwerker. Wij zijn gehecht aan onze wortels, maar wij zijn ons ook be wust van het grote belang van voortdurende innovatie, die wij in alle domeinen doelgericht bevorderen. Zo ontwikkelen wij toekomstgerichte producten en diensten die zinvol zijn en onze strategische doelstellingen ondersteunen. Onze passie ligt al meer dan honderd jaar bij het materiaal glas in al zijn fascinerende verscheidenheid. Wij gebruiken het innovatieve potentieel van glas om onze klanten steeds de beste oplossingen te bieden. Met een gedecentraliseerde structuur streven wij naar eco nomisch succes dat onze onafhankelijkheid als familiebedrijf op lange termijn veiligstelt. Maatschappelijke voordelen, ecologie en economie willen wij steeds zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

oplossingen willen wij hen steeds weer opnieuw inspireren. Zwitsers kwaliteitsbewustzijn, een optimale dienstverlening en een betrouwbaar partnerschap vormen de hoekstenen van ons concept.

Wij bouwen op vertrouwen Wij laten ons leiden door het principe van waarheid en dui delijkheid. In externe en interne relaties moet de waarheid voorop staan. Gedane beloftes en aangegane verbintenissen worden onvoorwaardelijk nagekomen. Dit schept vertrou wen en vormt dus de basis voor veranderingen en het ontstaan van iets nieuws. Wij moedigen onze medewerkers aan en dagen hen uit Ons bedrijf is zo goed als onze medewerkers. Wij steunen hen in hun ambities en bieden iedereen een aantrekke lijke werkomgeving. In ruil daarvoor verwachten wij een grote inzet, die wij ook eerlijk belonen. Wij stellen ambiti euze doelen, nemen snel en pragmatisch beslissingen en concentreren ons op de essentie. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder individu een groot verschil kan maken.

Wij willen tevreden klanten Onze klanten staan bij ons centraal en worden ten volle gewaardeerd. Met onze glasproducten en innovatieve

Wij dragen verantwoordelijkheid voor het milieu De bescherming van het milieu is onze topprioriteit. Zo ontwikkelen wij intelligente oplossingen en producten die het verbruik van hulpbronnen duurzaam verminderen. Tegelijkertijd werken wij voortdurend aan de verbetering van de milieuvriendelijkheid en de efficiëntie van onze processen. En ook bij onze medewerkers stimuleren wij de bewustwording inzake ecologisch handelen.

5 GREEN FOR GENERATIONS

Roadmap Glas Trösch Ons actieplan voor CO 2 -neu

START VAN DE MAATREGELEN

GROENE STROOM Stroom omschakelen naar her nieuwbare energiebronnen FLOATPROCES Nieuwe technologieën en gebruik van elektroboosting AANDEEL GEBRUIKT GLAS VERHOGEN Aandeel gebruikt glas bij alle floatfabrieken verhogen

VRACHTWAGEN Ombouw van de vr alternatieve aandri VERWARMINGE Vervanging van ga door CO 2 -arme tec ZAKELIJKE AUT Ombouw van de pe naar alternatieve a EFFICIËNTIE Energetische proce in de productiebed

2022

Scope 3: indirecte uitstoot

43 %

Scope 2: stroomverbruik

9 %

Scope 1: directe uitstoot

48 %

6 GREEN FOR GENERATIONS

utraliteit:

30 % Reductie Scope 1+2

NETTO-NUL

NPARK rachtwagens naar ijvingen

EN as- en olieverwarmingen chnologieën

« Ons doel is om in 2050 netto-nul te bereiken »

TO'S ersonenwagens aandrijvingen

esoptimalisaties drijven

2030

2050

glastroesch.com greenforgenerations.glass

Made with FlippingBook Ebook Creator